Γενικός Ιατρός

Αποτελεσματικότητα της επικουρικής υπερηχογραφίας για την ταυτοποίηση των καρκίνων αρχικών σταδίων

Η επικουρική υπερηχογραφία βελτιώνει την ευαισθησία και το ποσοστό ανίχνευσης καρκίνων αρχικών σταδίων

Υπόβαθρο

Η μαστογραφία είναι η μόνη αποδεδειγμένη μέθοδος για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού που μειώνει τη θνησιμότητα, αν και είναι ανακριβής σε νεαρές γυναίκες ή σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς. Ερευνήσαμε την αποτελεσματικότητα της επικουρικής υπερηχογραφίας.

Μέθοδοι

Από τον Ιούλιο του 2007 έως το Μάρτιο του 2011, εντάξαμε ασυμπτωματικές γυναίκες ηλικίας 40-49 ετών σε 42 κέντρα της μελέτης σε 23 νομούς, στην Ιαπωνική Στρατηγική Τυχαιοποιημένη Αντικαρκινική Δοκιμή (J-START, Japan Strategic Anti-cancer Randomized Trial). Οι επιλέξιμες γυναίκες δεν είχαν ιστορικό οποιαδήποτε καρκίνου στα προηγούμενα 5 χρόνια και αναμενόταν ότι θα ζούσαν για περισσότερα από 5 χρόνια. Η τυχαιοποίηση έγινε σε κεντρικό επίπεδο, από τη Μονάδα Υποστήριξης Κλινικών Ερευνών της Ιαπωνίας. Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν τυχαία σε αναλογία 1:1 για να υποβληθούν σε μαστογραφία και υπερηχογράφημα (ομάδα παρέμβασης) ή μόνο μαστογραφία (ομάδα ελέγχου) δύο φορές σε 2 χρόνια. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η ευαισθησία, η ειδικότητα, το ποσοστό ανίχνευσης του καρκίνου και η κατανομή κατά στάδιο κατά τον πρώτο γύρο του προσυμπτωματικού ελέγχου. Η ανάλυση ήταν με πρόθεση για θεραπεία. Αυτή η μελέτη καταχωρίστηκε με αριθμό UMIN000000757.

Ευρήματα

Από τις 72.998 γυναίκες που εντάχθηκαν, οι 36.859 ανατέθηκαν στην ομάδα παρέμβασης και 36.139 στην ομάδα ελέγχου. Η ευαισθησία ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα παρέμβασης απ’ ότι στην ομάδα ελέγχου (91,1%, 95% ΔΕ 87,2-95,0 έναντι 77,0%, 70,3-83,7, p=0,0004), ενώ η ειδικότητα ήταν σημαντικά χαμηλότερη (87,7%, 87,3-88,0 έναντι 91,4%, 91,1-91,7, p<0,0001). Περισσότεροι καρκίνοι ανιχνεύθηκαν στην ομάδα παρέμβασης απ’ ότι στην ομάδα ελέγχου (184 [0,50%] έναντι 117 [0,32%], p=0,0003) και ήταν πιο συχνά σταδίου 0 και Ι (144 [71,3%] έναντι 79 [52,0%], p=0,0194). Ανιχνεύτηκαν 18 (0,05%) ενδιάμεσοι καρκίνοι στην ομάδα παρέμβασης σε σύγκριση με 35 (0,10%) στην ομάδα ελέγχου (p = 0,034).

Ερμηνεία

Η επικουρική υπερηχογραφία αυξάνει την ευαισθησία και το ποσοστό ανίχνευσης καρκίνων αρχικών σταδίων.

http://www.univadis.gr/just-published/19/Apotelesmatikhoteta-tes-epikoyrikhes-yperechographhias-gia-ten-taytopohiese-ton-karkhinon-archikhon-stadhion

Share on Facebook