Γενικός Ιατρός

Η αζιθρομυκίνη για επεισόδια οξείων συμπτωμάτων άσθματος σε νέα παιδιά

The Lancet Pneumology

Η αζιθρομυκίνη μείωσε σημαντικά τη διάρκεια των συμπτωμάτων άσθματος σε παιδιά ηλικίας 1-3 ετών, υποδεικνύοντας το ρόλο της στην οξεία διαχείριση των παροξύνσεων

Η αζιθρομυκίνη μείωσε σημαντικά τη διάρκεια των συμπτωμάτων άσθματος σε παιδιά ηλικίας 1-3 ετών, υποδεικνύοντας το ρόλο της στην οξεία διαχείριση των παροξύνσεων

Υπόβαθρο Τα βακτήρια και οι ιοί σχετίζονται εξίσου με τον κίνδυνο οξείων επεισοδίων συμπτωμάτων άσθματος σε νεαρά παιδιά, υποδεικνύοντας τα αντιβιοτικά ως πιθανή θεραπεία για τέτοια επεισόδια. Στόχος μας ήταν να εκτιμήσουμε την επίδραση της αζιθρομυκίνης στην διάρκεια αναπνευστικών επεισοδίων σε μικρά παιδιά με υποτροπιάζοντα συμπτώματα άσθματος, υποθέτοντας ότι μειώνει τη διάρκεια της συμπτωματικής περιόδου.

Μέθοδοι Σε αυτή την τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, εντάξαμε παιδιά ηλικίας 1-3 ετών, που είχαν διαγνωστεί με υποτροπιάζοντα συμπτώματα άσθματος από τις Προοπτικές Μελέτες της Κοπεγχάγης για το Άσθμα στην ομάδα Childhood2010· μια ομάδα γεννήσεων που αποτελείται από το γενικό Δανικό πληθυσμό της Ζηλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της Κοπεγχάγης. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν η μακρολιδική αλλεργία, η καρδιά, το ήπαρ, οι νευρολογικές και νεφρικές νόσοι και πριν από κάθε θεραπεία, ένα ή περισσότερα κλινικά συμπτώματα της πνευμονίας (αναπνευστική συχνότητα ≥50 αναπνοές ανά λεπτό, πυρετός ≥39°C, συγκέντρωση C-αντιδρώσας πρωτεΐνης ≥476,20 nmol/L [≥50 mg/L]). Κάθε επεισόδιο συμπτωμάτων άσθματος, όπως συμπτώματα που διαρκούν τουλάχιστον 3 ημέρες, κατανεμήθηκε τυχαία σε μια 3ήμερη συνεδρία διαλύματος αζιθρομυκίνης από του στόματος 10 mg/kg ανά ημέρα ή εικονικό φάρμακο, μετά από ενδελεχή εξέταση από έναν ιατρό της μελέτης της ερευνητικής ομάδας των Προοπτικών Μελετών της Κοπεγχάγης για το Άσθμα. Κάθε επεισόδιο κατανεμήθηκε τυχαία, ανεξάρτητα από προηγούμενη θεραπεία από μία λίστα από παραγόμενους από υπολογιστή τυχαίους αριθμούς σε μπλοκ των δέκα (παράχθηκαν στο Pharmacy of Glostrup). Οι ερευνητές και τα παιδιά ήταν τυφλοποιημένα έως ότου το μικρότερο παιδί έγινε 3 ετών και καθ’ όλη τη διάρκεια των φάσεων επικύρωσης και ανάλυσης των δεδομένων. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η διάρκεια του αναπνευστικού επεισοδίου μετά τη θεραπεία, επαληθευμένου από προοπτικά καθημερινά ημερολόγια και αναλυμένο κατά παλινδρόμηση Poisson. Οι αναλύσεις έγιναν σύμφωνα με το πρωτόκολλο (με εξαίρεση εκείνες χωρίς μέτρηση πρωτεύοντος αποτελέσματος ή που δεν έλαβαν θεραπεία). Αυτή η δοκιμή έχει καταχωριστεί στο ClinicalTrials.gov με αριθμό NCT01233297.

Ευρήματα Μεταξύ της 17ης Νοεμβρίου 2010 και της 28ης Ιανουαρίου 2014, κατανεμήθηκαν τυχαία 158 επεισόδια άσθματος σε 72 παιδιά (79 [50%] στην αζιθρομυκίνη και 79 [50%] στο εικονικό φάρμακο). Η μέση διάρκεια του επεισοδίου μετά τη θεραπεία ήταν 3,4 ημέρες για τα παιδιά που έλαβαν αζιθρομυκίνη σε σύγκριση με 7,7 ημέρες για τα παιδιά που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Η αζιθρομυκίνη προκάλεσε σημαντική βράχυνση του επεισοδίου στο 63,3% (95% ΔΕ 56,0-69,3, p<0,0001). Το μέγεθος της επίδρασης αυξήθηκε με την πρώιμη έναρξη της θεραπείας, δείχνοντας μια μείωση στη διάρκεια των επεισοδίων κατά 83%, εάν η αγωγή ξεκίνησε πριν από την 6η ημέρα του επεισοδίου σε σύγκριση με το 36%, εάν ξεκίνησε την ή μετά την 6η ημέρα (p<0,0001). Δεν σημειώσαμε διαφορές στις κλινικές ανεπιθύμητες ενέργειες μεταξύ των ομάδων της αζιθρομυκίνης (18 [23%] από 78 επεισόδια που περιλαμβάνονταν στην τελική ανάλυση) και του εικονικού φαρμάκου (24 [30%] 79) (p=0,30), αλλά δεν διερευνήσαμε τα μοτίβα της βακτηριακής ανθεκτικότητα μετά τη θεραπεία.

Ερμηνεία Η αζιθρομυκίνη μείωσε τη διάρκεια των επεισοδίων των συμπτωμάτων άσθματος στα νέα παιδιά, γεγονός που υποδεικνύει ότι αυτό το φάρμακο μπορεί να έχει ένα ρόλο στην οξεία διαχείριση των παροξύνσεων. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να αποδεσμευτεί η φλεγμονώδης έναντι της αντιμικροβιακής πτυχής αυτής της σχέσης.

www.univadis.com

Share on Facebook