Γενικός Ιατρός

Ενδαγγειακή θρομβεκτομή μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο μεγάλων αγγείων

               The Lancet

Η ενδαγγειακή θρομβεκτομή είναι ωφέλιμη για τους ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που προκαλείται από απόφραξη της εγγύς πρόσθιας κυκλοφορίας

Η ενδαγγειακή θρομβεκτομή είναι ωφέλιμη για τους ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που προκαλείται από απόφραξη της εγγύς πρόσθιας κυκλοφορίας

Υπόβαθρο

Το 2015, πέντε τυχαιοποιημένες μελέτες επέδειξαν αποτελεσματικότητα της ενδαγγειακής θρομβεκτομής με ταυτόχρονη συνήθη ιατρική φροντίδα σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, που προκαλείται από την απόφραξη των αρτηριών της εγγύς πρόσθιας κυκλοφορίας. Σε αυτή τη μετα-ανάλυση, εμείς, οι ερευνητές των δοκιμών, στοχεύσαμε να συγκεντρώσουμε ατομικά στοιχεία ασθενών από αυτές τις δοκιμές, ώστε να απαντήσουμε στα υπόλοιπα ερωτήματα σχετικά με το εάν η θεραπεία είναι αποτελεσματική σε όλους τους ποικιλόμορφους πληθυσμούς που συμπεριλήφθηκαν.

Μέθοδοι

Σχηματίσαμε τη συνεργασία HERMES για να συγκεντρώσουμε δεδομένα σε επίπεδο ασθενών από πέντε κλινικές μελέτες (MR CLEAN, ESCAPE, REVASCAT, SWIFT PRIME και EXTEND IA), που διεξήχθηκαν από το Δεκέμβριο του 2010 έως το Δεκέμβριο του 2014. Σε αυτές τις δοκιμές, οι ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που προκαλείται από απόφραξη της κυκλοφορίας της εγγύς πρόσθιας αρτηρίας, τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε ενδοαγγειακή θρομβεκτομή εντός 12 ωρών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, είτε τη συνήθη αγωγή (έλεγχος), με κύριο αποτέλεσμα τη μειωμένη αναπηρία σύμφωνα με την τροποποιημένη Κλίμακα Rankin (mRS) στις 90 ημέρες. Μέσω απευθείας πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων της μελέτης, εξάγαμε ατομικά στοιχεία των ασθενών, τα οποία χρησιμοποιήσαμε για την αξιολόγηση του πρωτογενούς αποτελέσματος της μειωμένης αναπηρίας βάσει της κλίμακας mRS στις 90 ημέρες στο συγκεντρωμένο πληθυσμό και για να εξετάσουμε την ετερογένεια αυτής της επίδρασης της θεραπείας σε όλες τις προκαθορισμένες υποομάδες. Για να ληφθεί υπόψη η διακύμανση μεταξύ των δοκιμών, χρησιμοποιήσαμε μοντελοποίηση μεικτών επιδράσεων, με τυχαίες επιδράσεις για τις παραμέτρους ενδιαφέροντος. Κατόπιν χρησιμοποιήσαμε μοντέλα τακτικής λογιστικής παλινδρόμησης μεικτών επιδράσεων για τον υπολογισμό των κοινών λόγων πιθανοτήτων (cOR) για την κύρια έκβαση σε όλο τον πληθυσμό (ανάλυση μεταβολών) και σε υποομάδες μετά από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο, την αρχική τιμή σοβαρότητας του εγκεφαλικού επεισοδίου (βαθμολογία της Κλίμακας National Institutes of Health Stroke), τη θέση της απόφραξης (εσωτερική καρωτιδική αρτηρία έναντι τμήματος M1 της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας έναντι τμήματος M2 της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας), την ενδοφλέβια αλτεπλάση (ναι έναντι όχι), την αρχική βαθμολογία του Alberta Stroke Program Early CT και το χρόνο από την έναρξη του εγκεφαλικού έως την τυχαιοποίηση.

Ευρήματα

Αναλύσαμε ατομικά στοιχεία για 1287 ασθενείς (634 που είχαν ανατεθεί στην ενδαγγειακή θρομβεκτομή, 653 που είχαν ανατεθεί στην ομάδα ελέγχου). Η ενδαγγειακή θρομβεκτομή οδήγησε σε σημαντική μείωση της αναπηρίας στις 90 ημέρες σε σύγκριση με τη θεραπεία ελέγχου (προσαρμοσμένο cOR 2,49, 95% ΔΕ 1,76-3,53, p<0,0001). Ο αριθμός που απαιτείται για τη θεραπεία με ενδαγγειακή θρομβεκτομή για να μειώσει την αναπηρία κατά τουλάχιστον ένα επίπεδο στην mRS για έναν ασθενή ήταν 2,6. Η ανάλυση υποομάδας του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου δεν έδειξε ετερογένεια της επίδρασης της θεραπείας μεταξύ των προκαθορισμένων υποομάδων για τη μείωση της αναπηρίας (pinteraction=0,43). Τα μεγέθη επίδρασης που ευνοούν την ενδαγγειακή θρομβεκτομή σε σχέση με τη θεραπεία ελέγχου ήταν παρόντα σε πολλά στρώματα ειδικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας των ασθενών 80 ετών και άνω (cOR 3,68, 95% ΔΕ 1,95-6,92), αυτών που τυχαιοποιήθηκαν για περισσότερα από 300 λεπτά μετά την έναρξη των συμπτωμάτων (1,76, 1,05-2,97), όπως και εκείνοι που δεν ήταν επιλέξιμοι για ενδοφλέβια αλτεπλάση (2,43, 1,30-4,55). Η θνησιμότητα στις 90 ημέρες και ο κίνδυνος αιματώματος του παρεγχύματος και η συμπτωματική ενδοκρανιακή αιμορραγία δεν διέφεραν μεταξύ των πληθυσμών.

Ερμηνεία

Η ενδαγγειακή θρομβεκτομή είναι επωφελής στους περισσότερους ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που προκαλείται από απόφραξη της εγγύς πρόσθιας κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά των ασθενών ή τη γεωγραφική τοποθεσία. Αυτά τα ευρήματα θα έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις στα συστήματα δόμησης της φροντίδας, ώστε να παρέχεται έγκαιρη θεραπεία στους ασθενείς με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω απόφραξης μεγάλων αγγείων.
Χρηματοδότηση
Medtronic.

Share on Facebook