Γενικός Ιατρός

Να καταθέσουν στον ΕΦΚΑ αίτηση τροποποίησης της σύνταξης λογω λανθασμένου υπολογισμού καλεί όλους τους συνταξιούχους της χώρας η ΕΝΥΠΕΚΚ Να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση καλεί όλους τους συνταξιούχους της χώρας ο Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ κ.Αλέξης Μητρόπουλος, μετά την πρόσφατη ανάρτηση από τον ΕΦΚΑ «Ενημερωτικών Σημειωμάτων Πληρωμής Σύνταξης». Ειδικότερα προτείνει σε όλους τους συνταξιούχους να καταθέσουν μόνο αυτή την αίτηση προς τον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση Νέας Συνταξιοδοτικής Απόφασης (τροποποιητικής). Ειδικότερα η ΕΝΥΠΕΚΚ δημοσίευσε σήμερα ένα σχέδιο αίτησης προς τον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση Νέας Συνταξιοδοτικής Απόφασης (τροποποιητικής), που πρέπει να καταθέσουν όλοι οι συνταξιούχοι. Διαβάστε όλες τις Ειδήσεις απο το Dikaiologitika News Να σημειωθεί οτι ενστάσεις θα μπορούν να κάνουν οι συνταξιούχοι και στο efka.gov.gr μετά τις 15 Οκτωβρίου. Η ΕΝΥΠΕΚΚ εχει καταγγέλλει οτι τα εκκαθαριστικά είναι λάθος λογω λανθασμένων επαναυπολογισμών καθώς νομιμοποιούνται οι περικοπές των συντάξεών τους από τους ν. 3863/2010, 3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 των υπουργών Λοβέρδου, Κουτρουμάνη και Βρούτση, οι οποίες όμως έχουν ήδη κριθεί αντισυνταγματικές με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και απαιτούν, εδώ και χρόνια, την υλοποίησή τους και τη συμμόρφωση του κράτους προς αυτές. Επίσης, οι συνταξιούχοι καλούνται να νομιμοποιήσουν ουσιαστικά, μετά τις παραπάνω περικοπές και τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους σύμφωνα με τα μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου (άρθρο 14 ν. 4387/2016), γεγονός που τον καθιστά ανακριβή και λαθεμένο,σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ.

Α Ι Τ Η Σ Η

ΟΝΟΜΑ

……………………………..

ΕΠΩΝΥΜΟ

………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

……………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

……………………………..

ΑΦΜ ………………………..

ΑΜΚΑ……………………….

ΠΡΩΗΝ ΦΟΡΕΑΣ (Δημό-σιο, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΝΑΤ κ.ά.)

……………………………..

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

(γήρατος/χηρείας κ.ά.)

……………………………..

ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ)

…………………………. 2019

(τόπος, ημερομηνία)

Π Ρ Ο Σ

ΤΟΝ «ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ»

(Ε.Φ.Κ.Α.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

1.Είμαι συνταξιούχος του ΕΦΚΑ (πρώην ……….) και τον Δεκέμβριο του 2018 έλαβα ενιαίο ποσό σύνταξης ύψους …………. ευρώ (μεικτά) και …………. ευρώ (καθαρά).

Την 1-10-2019 στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ αναρτήσατε Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής μου, για τον μήνα Ιανουάριο 2019 βάσει των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016, στο οποίο εμφαίνεται το ενιαίο, μέχρι 31-12-2018, ποσό της σύνταξής μου χωριζόμενο παράνομα σε τρία διακριτά μέρη, ήτοι:

την εθνική σύνταξη (………………… ευρώ),

την ανταποδοτική σύνταξη (……………… ευρώ)

και την προσωπική διαφορά (……………….. ευρώ ).

2.Ωστόσο, το Ενημερωτικό Σημείωμα της Σύνταξής μου για τον Ιανουάριο 2019, που αποτελεί μια ενημερωτικού τύπου καταγραφή από μέρους σας, εκδόθηκε κατά παράβαση:

α)των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016,

β)της υπ’αριθ. οικ.26083/887/2016 (ΦΕΚ Β’ 1605/7-6-2016) κοινής υπουργικής απόφασης,

γ)της υπ’αριθ.πρωτ. Φ80000/οικ.60258/1471/23-12-2016 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΚΑ και

δ)του υπ’αριθ. 261704/31031/24-6-2019 Πορίσματος-Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη.

3.Επιπροσθέτως, στο γενικό έγγραφο με τίτλο «Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» που αναρτήσατε, ενώ αναφέρετε όλους τους νόμους (3863/2010, 3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012),βάσει των οποίων υπέστην αλλεπάλληλες και διαδοχικές περικοπές στη σύνταξή μου, ουδέν απολύτως αναφέρετε για:

α)τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, που έκριναν αντισυνταγματικές τις περισσότερες από τις περικοπές αυτές (ν. 4051/2012 και 4093/2012), αλλά και την κατάργηση των τριών Δώρων-Επιδομάτων κατ’έτος,

β)τις υπ’αριθ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκριναν αντισυνταγματική την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), την οποία παρανόμως συνεχίζετε να παρακρατείτε, όπως προκύπτει από το Ενημερωτικό Σημείωμα που αναρτήσατε.

4.Με την παρούσα, σας δηλώνω ότι ουδόλως αποδέχομαι ή συναινώ με την έκδοση-ανάρτηση του Ενημερωτικού αυτού Σημειώματος για τους λόγους που αναφέρω ανωτέρω, ούτε ασφαλώς αποδέχομαι ή συναινώ με το περιεχόμενό της και τα καταγραφόμενα ποσά, αφού  θεωρώ παράνομο και αντισυνταγματικό τον θεσμό του επανυπολογισμού και εσφαλμένο το Ενημερωτικό Σημείωμα αφού παραλείψατε να λάβετε υπόψη τις ανωτέρω αμετάκλητες αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

Ως σύγχρονος νεοσυσταθείς φορέας, ο πυλώνας πλέον του Ασφαλιστικού μας Συστήματος, έχων όλα τα ηλεκτρονικά μέσα και στελεχωμένος με καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό και άριστους νομικούς συμβούλους στις Νομικές σας Υπηρεσίες, λειτουργώντας σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό, κοινοβουλευτικό κράτος, που σέβεται τους θεσμούς και το Σύνταγμα, ΟΦΕΙΛΑΤΕ να εφαρμόσετε τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων στην περίπτωσή μου, καθώς και σε όλους τους συνταξιούχους της χώρας.

5. Από τις συνταγματικές κατοχυρωμένες αρχές α)του κοινωνικού κράτους, β)του κράτους δικαίου, γ)της προστατευμένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση και δ)της χρηστής διοίκησης, απορρέει το δικαίωμα ενημέρωσης των ασφαλισμένων και η αντίστοιχη υποχρέωση των Ασφαλιστικών Οργανισμών να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και να καθιστούν προσιτά στους ασφαλισμένους τα δεδομένα της ασφαλιστικής τους κατάστασης.

Συνεπώς, κάθε συνταξιούχος θα πρέπει να γνωρίζει με ποιον ακριβώς τρόπο έγινε ο επανυπολογισμός τής δικής του σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016.

Ο επανυπολογισμός, όπως και ο αρχικός υπολογισμός, διενεργείται κατά δέσμια αρμοδιότητα από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό και αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, τροποποιητική-διαπλαστική τής αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης και συνεπώς φέρει όλα τα χαρακτηριστικά αυτής (τεκμήριο νομιμότητας, εκτελεστότητα, συγκεκριμένο τύπο, πλήρη και επαρκή αιτιολογία κ.λπ), στοιχεία που εκλείπουν από το «Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής» που αναρτήσατε.

Για να μπορεί, δε, να γίνει έλεγχος από τον εκάστοτε συνταξιούχο ή τους κληρονόμους του, πρέπει η νέα συνταξιοδοτική απόφαση -που εκδίδεται από το αντίστοιχο Υποκατάστημα πληρωμών συντάξεων ή από το Τμήμα Συντάξεων που εξέδωσε την αρχική απόφαση συνταξιοδότησης-, να περιέχει όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τον επανυπολογισμό, δηλαδή:

1)Συντάξιμες αποδοχές,

2)Χρόνο ασφάλισης,

3)Ποσοστό αναπλήρωσης,

4)Μείωση λόγω ηλικίας ή μείωση λόγω ποσοστού αναπηρίας,

5)Ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης,

6)Ημερομηνία έκδοσης και αριθμό απόφασης,

7)Όργανο που εκδίδει την ατομική διοικητική πράξη,

8)Προθεσμία και όργανο, ενώπιον του οποίου προσβάλλεται η απόφαση,

9)Λοιπές προσαυξήσεις και επιδόματα αναλυτικά και

10)Προσωπική διαφορά.

Όλα τα ανωτέρω είναι τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου των συνταξιούχων που τόσο βάναυσα επλήγησαν την τελευταία δεκαετία από τις συνταξιοκτόνες πολικές των Μνημονίων. Μετά, δε, την έκδοση τής σχετικής νέας πράξης, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τα αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα.

6.Επειδή το Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής τής σύνταξής μου είναι ένα γενικό έγγραφο και όχι νέα συνταξιοδοτική απόφαση (τροποποιητική), όπως ρητά απαιτεί ο νόμος, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι αλλά και το 261704/31031/24-6-2019 Πόρισμα-Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, που ανέφερα παραπάνω.

Επειδή ο επανυπολογισμός της σύνταξής μου και η εξαγωγή του ύψους τής προσωπικής διαφοράς έγινε επί λανθασμένων συνταξίμων αποδοχών μου, αφού –όλως παρανόμως- αγνοήσατε και παραβλέψατε ότι οι περισσότερες περικοπές στη σύνταξή μου, η κατάργηση των ετησίων Δώρων-Επιδομάτων και η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με τις υπ’αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας και με τις υπ’αριθ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εν συνεχεία μάλιστα παραλείψατε να προβείτε σε νέο ορθό υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών μου.

Επειδή και στο νέο ποσό της σύνταξής μου εξακολουθείτε παρανόμως να μου παρακρατείτε την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), αφού έχει κριθεί αντισυνταγματική.

Επειδή το γενικό έγγραφο που αναρτήσατε πάσχει ΚΑΙ ως προς τύπο ΚΑΙ ως προς το περιεχόμενό του αφού απουσιάζουν σημαντικά και απαραίτητα στοιχεία που έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου προκειμένου να καταλήξετε στο ορθό ύψος τής προσωπικής διαφοράς.

Επειδή με την παράνομη ενέργειά σας να προβείτε στην έκδοση και ανάρτηση του Ενημερωτικού Σημειώματος για λογαριασμό μου (το οποίο δεν αποτελεί διοικητική πράξη κατά τον τύπο και το περιεχόμενο), μου στερείτε τη δυνατότητα νόμιμης διατύπωσης αντιρρήσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 24-27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας ή και σκοπιμότητας διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί και με αφορούν.

Επειδή επίκειται η έκδοση αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας επί προσφυγών που εκδικάσθηκαν στις 4-10-2017 για τη συνταγματικότητα ή μη του επανυπολογισμού-προσωπικής διαφοράς, την οποία πρωτίστως εσείς οφείλατε να αναμένετε.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Ι

-Να ακυρώσετε το «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης» μηνός Ιανουαρίου 2019 που με αφορά, για τους λόγους που αναφέρω ανωτέρω και κυρίως επειδή ΔΕΝ αποτελεί νέα συνταξιοδοτική απόφαση, ΔΕΝ συνιστά ατομική διοικητική πράξη κατά τις απαιτήσεις του νόμου και ΔΕΝ ελήφθησαν υπόψη τα αναγκαία στοιχεία για τον ορθό επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή τής σύνταξής μου, γεγονός που μου στερεί το δικαίωμα άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων μου ενώπιον Αρχών και Δικαστηρίων.

-Να εκδώσετε και να μου κοινοποιήσετε Νέα Συνταξιοδοτική Απόφαση (τροποποιητική), που να περιέχει όλα τα κατά τον τύπο, την ουσία και το περιεχόμενο νόμιμα χαρακτηριστικά και να ευθυγραμμίζεται με τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις και το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ο αιτών/Η αιτούσα

Share on Facebook